Polskie prawo podatkowe nakłada na podatników w transakcjach z podmiotami powiązanymi obowiązek ustalania cen i warunków tych transakcji na poziomie rynkowym. Naruszenie tej zasady uprawnia organy podatkowe do oszacowania wartości dochodu i ustalenia zobowiązania podatkowego na właściwym poziomie. Usługa w zakresie cen transferowych adresowana jest do podatników, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo.

 

Usługi doradcze w zakresie cen transferowych obejmują m.in.:

  • przeprowadzanie przeglądów pod kątem cen transferowych w zakresie identyfikacji podmiotów powiązanych,
  • analiza transakcji z podmiotami powiązanymi podlegających obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej
  • wsparcie w tworzeniu polityki cen transferowych i zasad rozliczeń w ramach grupy,
  • sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych,
  • doradztwo w zakresie umów zawieranych z podmiotami powiązanymi, pod kątem cen transferowych,
  • pomoc w trakcie kontroli podatkowej lub skarbowej w zakresie cen transferowych.